Voorwaarden


1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, overeenkomsten en leveringen, indien en voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij prevaleren in boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.

2. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds geheel vrijblijvend, tenzij wij uitdrukkelijk een geldigheidstermijn hebben vermeld. In dat laatste geval is de aanbieding voor ons slechts bindend indien een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding ons binnen die gestelde termijn heeft bereikt.

Overeenkomsten binden ons eerst, ook in geval van optreden door tussenpersonen en vertegenwoordigers, nadat zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. Bij levering onmiddellijk na bestelling geldt onze factuur als orderbevestiging.

3. Levering en afname

De opgegeven levertermijnen gaan pas in op het moment dat de gevorderde betalingen ontvangen en bevestigd zijn. Door ons opgegeven leveringstermijnen zullen door ons naar beste vermogen worden aangehouden, doch overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, geeft koper nimmer recht op enigerlei schadeloosstelling. Ook indien uitdrukkelijk bindende leveringstermijn werd overeengekomen, zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade ten gevolge van overschrijding van die termijn, tenzij die overschrijding het gevolg is van aan ons toe te rekenen opzet of grove schuld. In dat geval zal echter onze aansprakelijkheid nimmer 15% van het netto factuurbedrag van het door ons geleverde te boven gaan.

Koper dient de gekochte goederen af te nemen, bij levering ‘franco’ terstond ter bestemder plaatse en in geval van levering ‘af winkel’ binnen 7 dagen na ter beschikking stelling. Bij gebreke van in ontvangstneming hebben wij het recht om de overeenkomst ontbonden te verklaren.

4. Prijzen en betaling

Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende belastingen, rechten, accijnzen, lasten, vrachten, lonen en inkoopprijzen. Prijzen vermeld op de website zijn inclusief Btw. Indien overeengekomen levering ‘franco’ is, zijn de kosten en risico’s tot levering ter plaatse van bestemming voor onze rekening. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de orderbevestiging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Iedere vorm van compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien koper na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft tot betaling binnen de gestelde termijn, zijn wij gerechtigd onverminderd enig ander ons toekomend recht de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling ontbonden te verklaren. In geval van niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering met een nalatigheidsrente van 0,5% per maand te verhogen, ingaande 14 dagen na factuurdatum. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning van de toekomende gelden komen geheel voor rekening van de koper.

5. Eigendomsbehoud

De eigendom van de door ons geleverde goederen gaat eerst op koper over, zodra wij van koper volledige betaling hebben ontvangen van alles wat ons van hem toekomt. Voordien kan er niet in ons nadeel over de geleverde goederen worden beschikt door verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid. De goederen moeten op eerste aanmaning worden teruggeleverd indien surseance van betaling of faillissement is aangevraagd dan wel bij niet tijdige betaling. Koper blijft tegenover ons aansprakelijk voor de bewaring in goede staat van de geleverde goederen totdat volledige betaling van hetgeen ons toekomt heeft plaatsgevonden.

6. Garanties en aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, hetzij direct, hetzij indirect, tengevolge van het gebruik of de samenstelling van het door ons geleverde, tenzij deze schade het gevolg is van aan ons toe te rekenen opzet of grove schuld, In geen geval echter zal onze aansprakelijkheid het netto factuurbedrag van het door ons geleverde te boven gaan.

7. Reclames en retourzendingen

Reclames met betrekking tot eventuele gebreken van het door ons geleverde dienen gegrond te zijn op overeengekomen eigenschappen van de betrokken goederen op het tijdstip van levering. De koper heeft het recht om af te zien van de verkoop binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen. De kosten voor de terugzending blijven ten laste van de koper. Retourzendingen worden niet door ons geaccepteerd tenzij daartoe vooraf onze schriftelijke toestemming is verleend. Ontbreekt die toestemming, dan geldt ook de enkele in ontvangstneming van geretourneerde goederen niet als acceptatie. Geretourneerde goederen, die niet door ons zijn geaccepteerd blijven ter beschikking en voor risico van de koper; eventuele vervoerskosten en opslagkosten komen voor zijn rekening.

8. Toepasselijk recht en geschillen
Op de door ons met toepassing van deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is enkel het Belgisch recht van toepassing